Reglement

Met dit reglement willen wij duidelijke afspraken maken rond regels en gedragscodes
binnen dewelke onze club wil werken.


Iedere speler/ speelster probeert zoveel mogelijk aanwezig te zijn op activiteiten van de club.
1.Iedere speler/ speelster doet zijn clubpolo aan bij het komen naar de wedstrijden en het
helpen bij club activiteiten.
2.LIDGELD DIENT TIJDIG TE WORDEN BETAALD.
Vanaf 2 leden in een gezin is er een korting van 10.00€/lid
3.VOLLEYBAL IS EEN TEAMSPORT. indien een speler/ speelster niet aanwezig kan zijn
op training of wedstrijd, is het de bedoeling tijdig de trainer te verwittigen.
Voor trainingen betekent dit :
– 15 minuten voor de training is men aanwezig;
– Kleedkamers en sportzaal zuiver houden, er komen ook nog mensen na jullie;
– Alle richtlijnen aangegeven en uitgehangen door sportdienst en uitgehangen navolgen;
– Men verlaat de sportzaal enkel na toelating van de trainer;
– Kwetsuren dienen onmiddellijk gemeld te worden bij ploegverantwoordelijke of bestuur.
Voor wedstrijden houdt dit in :
– 45 minuten voor de wedstrijd is men aanwezig in de sportzaal;
– indien gevraagd zal men bijspringen bij het klaarzetten van het net e.d.m.
– de opwarming gebeurt steeds in de bezorgde kledij van de club;
– voor, tijdens en na de wedstrijd heerst op en naast de bank orde en netheid (m.b.t. drank,
handdoeken, sporttassen, ……)
– na het eindsignaal zal men scheidsrechter en tegenstander een hand geven.
– bij het verlaten van de kleedkamer zorgt men dat deze er net en proper bij ligt, dat de
clubuitrusting (volledig) in de gebruikelijk aanwezige sportzak zit en mee wordt gegeven aan
de verantwoordelijke voor de was. De uitrusting blijft in alle omstandigheden samen.
– indien gevraagd, de sportzaal helpen opruimen na de wedstrijd.
Voor wat betreft de uitwedstrijden gelden natuurlijk dezelfde regels en zullen bij aanvang van
het seizoen de vertrekuren worden medegedeeld en indien nodig het vervoer vooraf geregeld
worden.
Iedereen verbonden met deze club zal respect tonen voor trainers, bestuur, tegenstanders,
publiek, scheidsrechters, medespelers….
Nooit zal men negatieve kritieken uiten op zijn medespelers of trainers. Problemen dienen op
een volwassen en opbouwende wijze zo vlug mogelijk te worden uitgepraat, al dan niet met
bestuur, trainer of ploegverantwoordelijke.
2.Bij kwetsuur tijdens een clubactiviteit dient dit zo snel mogelijk doorgegeven worden aan
ploegverantwoordelijke of bestuur. Dit wordt digitaal verwerkt, je ontvangt van de
verzekeringsmaatschappij een refertenummer om je dossier zelf op te volgen. Gelieve dit
goed bij te houden.
3.Tijdens de wedstrijden kan het bestuur altijd een helpende hand gebruiken. Iedereen die zich
geroepen voelt om te helpen kan zich aanbieden bij bestuur, ploegafgevaardigde of coach.
4.Als er zich problemen voordoen tijdens het seizoen, mag er altijd contact opgenomen
worden met het bestuur. Zij staan altijd klaar om samen naar een verstandige oplossing te
zoeken. Op onze site vindt men alle telefoonnummers van de bestuursleden.
5.Bij iedere mutualiteit kan u terecht om een gedeelte van het lidgeld
terug te vorderen.

U moet enkel de formulieren van uw mutualiteit aan de secretaris bezorgen om in te vullen.

Maak jouw eigen website met JouwWeb